O čem vlastně jsou komunitní weby?

První úspěšné webové projekty byly orientovány jednosměrně, od autorů k určitému okruhu čtenářům.

Dnes jsou projekty zacílené na co největší okruhy uživatelů (tj. na celé komunity, odtud název "komunitní systémy") a typické je, že nechávají samotné uživatele, aby se sami podíleli na obsahu či tvorbě projektu.

I design těchto projektů je mnohem propracovanější a využívá nových multimediálních technologií.


FIREFLY - Internetworking Education


Rozsáhlý systém pro podpory činnosti týmů lektorů a frekventantů kurzů, propojený na intranet firmy.Skalní oblasti ČR


Rozsáhlý databázový systém pro evidenci regionů, oblastí, sektorů, skal a cest, aktivně tvořený mnoha desítkami přispěvatelů z řad horolezecké veřejnosti. Na základní evidenci skal a cest navazuje celá řada nadstavbových systémů, které jsou buď integrovány (např. digitáoní mapa skal) nebo jsou na databázi skal a cest jen připojeny a pracují samostaně (např. Lezecké deníky).Hruboskalsko.cz


Rozsáhlý komunitní web TJ Česká ráj s online vazbou na Skalní oblasti ČR, Ochrana přírody ve skalních oblastech ČR a Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR.

Pohledy do historie lezení na skalách ČR


Rozsáhlý komunitní databázový systém, zachycující historii lezení na skalách ČR.Ochrana přírody ve skalních oblastech ČR


Oficiální systém Agentury ochrany přírody a krajiny pro podporu výměny informací mezi orgány státní ochrany přírody a širokou horolezeckou veřejností k problematice ochrany přírody ve skalních oblastech České republiky. Cílem projektu je maximální zjednodušení a urychlení předávání informací od orgánů státní ochrany přírody horolezecké veřejnosti tak, aby se trvale dařilo minimalizovat případné dopady horolezecké činnosti na přírodu skalních oblastí ČR.Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR


Základními cíli projektu IZS SO je založit, naplnit a průběžně udržovat speciální databázi informací pro zasahující složky IZS v případech nehod na skalách ČR a připravit on-line i off-line propojení toků infomací meze všemi dotčenými institucemi. Primárními informacemi jsou geografické souřadnice skal na území ČR a geografické souřadnice nástupních bodů zasahujících složek IZS. Sekundárními informacemi jsou pak kontaktní informace na osoby místních orgánů ČHS. Databáze systému IZS SO bude propojena s databází systému GIS IZS, který používají operační střediska IZS.Lezecke deníky na serveru Skalní oblasti ČR


Samostatný systém, který návštěvíkovi umožňuje založit si jeho vlastní Lezecký deník a ve vazbě na databázi skal a cest ze systému Skalní oblasti ČR pak do něj zapisovat CO, KDY a S KÝM vylezl.

Golf Club Grabštejn


Komunitní web golfového klubu vystavěný nad jádrem redakčního systému.

Communication Centre


Aplikace usnadňující vytváření mailových templatů, jejich distribuci širšímu okruhu adresátů a meření jejich dopadu.

Fee za babku!


Aukční web, kde komunita provozovatelů golfových hřit nabízí do aukce své volné teetimes.

Best Practice


Komunitní systém pro sdílení obchodních zkušeností v rozsáhlém teamu pracovníků, kteří působí po celém světě.

Komunitní systémy

Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR


Anotace:
Základními cíli projektu IZS SO je založit, naplnit a průběžně udržovat speciální databázi informací pro zasahující složky IZS v případech nehod na skalách ČR a připravit on-line i off-line propojení toků infomací meze všemi dotčenými institucemi. Primárními informacemi jsou geografické souřadnice skal na území ČR a geografické souřadnice nástupních bodů zasahujících složek IZS. Sekundárními informacemi jsou pak kontaktní informace na osoby místních orgánů ČHS. Databáze systému IZS SO bude propojena s databází systému GIS IZS, který používají operační střediska IZS.
 

Definice problému:

V souvislosti s nebývalým rozmachem outdoor aktivit ve volné přírodě se přímo úměrně zvyšuje i počet nehod, při kterých je potřeba zásahu složek Integrovaného záchranného systému ČR.

Při horolezeckých nehodách, obvykle v nedostupném a odlehlém terénu, se v praxi ukazuje, že zasahující složky IZS místo nehody někdy lokalizují jen velmi obtížně a nepřesně a čas na dohledání místa nehody se pak může přesunout z řádu minut do řádu hodin.  A protože horolezecké nehody jsou v drtivé většině následkem pádů z velkých výšek, jedná se obvykle o nehody velmi vážné a za nepříznivých okolností může být faktor času faktorem doslova limitujícím.

Na rozdíl od outdoor aktivit typu turistika, cykloturistika nebo vodáctví, jejichž činnost není nijak vázána na konkrétní lokalitu, je horolezecká činnost vždy spojena s danou skálou, jejíž poloha je dnes s využitím systémů GPS přesně stanovitelná.

Český horolezecký svaz má k dispozici kompletní přehled o všech skalách na území ČR, na kterých se provozuje horolezecká činnost a jsou spravovány Oblastními vrcholovými komisemi ČHS (jedná o skály, kde se k výstupu na vrchol používá lano, nejedná se tedy o tzv. bouldery, což jsou obvykle malé skály do výšky 5m, kde se leze bez lana a nejsou nijak evidovány). Jestliže by každá skála byla přesně lokalizována standardními GPS souřadnicemi, pak by byla reálná možnost přesně určit místo nehody a systémově zajistit zkrácení doby příchodu zasahujících složek IZS na místo nehody ve skalním terénu na opravdu nezbytnou dojezdovou nebo doletovou dobu.

Řešení problému má dvě základní roviny. První rovinou je rovina kvantitativní, kde jde o zaměření a zapsání souřadnic GPS všech evidovaných skal na území ČR, včetně jejich průběžného udržování a zpřesňování . Druhou rovinou je pak systémové on-line propojení těchto dat s databázemi systémů operačních středisek složek IZS a off-line výstupy pro složky IZS, které při horolezeckých nehodách spolupracují v terénu, ale nedisponují technickými možnostmi pro on-line připojení na podpůrné systémy (terénní manuály pro konkrétní skalní sektory).

Definice cílů projektu:

Základními cíli projektu IZS SO je založit, naplnit a průběžně udržovat speciální databázi informací pro zasahující složky IZS v případech nehod na skalách ČR a připravit on-line i off-line propojení toků infomací meze všemi dotčenými institucemi.

Primárními informacemi jsou geografické souřadnice skal na území ČR a geografické souřadnice nástupních bodů zasahujících složek IZS. Sekundárními informacemi jsou pak kontaktní informace na osoby místních orgánů ČHS. Databáze systému IZS SO bude propojena s databází systému GIS IZS, který používají operační střediska IZS.

Definice výstupů projektu:

Primárním on-line výstupem je datový kanál (XML) pro systém GIS IZS, který používají operační střediska složek IZS. Sekundárním off-line výstupem jsou terénní manuály pro zasahující složky IZS, které budou v obsahovat veškeré potřebné informace v tištěné podobě.

Veškeré informace budou též veřejně a on-line k dispozici na webovém portálu systému IZS SO.

Spolupracující subjekty:

Hasičský záchranný sbor České republiky
Hlavní koordinátor zasahujících složek IZS, který bude v rámci systému GIS IZS využívat GPS informace z projektu IZS SO. Příjemce výstupů projektu, které by umožńovaly rychlejší a přesnější lokalizaci místa nehody.

NETSYSTEM Int. a.s.
Provozovatel systému Skalní oblasti ČR, který podporuje správu databáze skal na území ČR a navazujícími procesy, souvisejíci s jejich správou a údržbou. Zároveň provozovatel systému IZS SO a systémový integrátor při vazbách IZS SO na ostatní související systémy IZS ČR.

Český horolezecký svaz
Zastřešující organizace horolezců, která hájí zájmy svých členů a jejíž organizační složky disponují přehledy skal na území ČR, na kterých zajišťují správu a údržbu.  

Integrovaný záchranný systém ve skalních oblastech ČR: http://www.izsso.cz